Co lze vyřídit na úřadě městyse

Kontaktní místo CzechPoint

Úřad městyse Troskotovice je kontaktním místem Czech POINT. Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb:

  • ověřování podpisů (ověřování shody opisu listiny s jejím originálem a ověřování pravosti podpisu na listině)
  • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
  • podání vůči státní správě
  • konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak
  • založení a správa datové schránky
  • a další agenda.

Přihlášení k trvalému pobytu

Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • předložit občanský průkaz
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem úřadu.

Placení místních poplatků

Komunální odpad

Je možné platit hotově na úřadě městyse, nebo na účet městyse.  Číslo účtu je 4851287319/0800, variabilní symbol je číslo domu. Za komunální odpad se platí stanovená částka za osobu na aktuální období. U objektů, kde nejsou trvale hlášené žádné osoby a u rekreačních chat se platí stanovená částka za objekt na aktuální období. Aktuální sazba poplatku je 500 Kč za osobu a rok a 500 Kč u objektů, kde nejsou trvale hlášené žádné osoby. Viz Vyhláška 1/2021 systém odpadového hospodářství.

Poplatek za psy

Je možné platit hotově na úřadě městyse, nebo na účet městyse. Číslo účtu je 4851287319/0800, variabilní symbol je číslo domu. Aktuální sazba je 100 Kč za jednoho psa. Viz Vyhláška 1/2022 o místním poplatku ze psů.

Podání žádosti o kácení stromů

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Podat žádost je tedy potřeba podat, pokud se jedná o strom o obvodu kmene nad 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí. U ovocných dřevin jen v případě, že se nachází na pozemku městyse.

Zábory

V případě, že plánujete např. opravu střechy nebo fasády a budete používat lešení nebo skladovat před domem stavební materiál a není-li to Váš pozemek, ale pozemek městyse, jste povinni nahlásit na úřadě použití veřejného prostranství a bude Vám vyměřen poplatek. Pokud tak neučiníte, může Vám být vyměřena pokuta dle platné legislativy. Viz sekce Vyhlášky, zákony a jednací řády