#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Poskytování informací, příjem podání


Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře


 Žádosti o informace

1. Osobní podání: na Úřadě městyse Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi v úředních dnech a hodinách:

    pondělí   7:00 - 17:00                        
    středa     7:00 - 17:00

2. Telefonické podání: pevná linka - 515 332 535
3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto    poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu mestys@troskotovice.cz,   elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací. 


 Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Úřadu městyse Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi, v úředních dnech a hodinách:

pondělí   7:00 - 17:00                        
středa     7:00 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka: 515 332 535

poštou na adresu Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi

Elektronicky na e-mail: mestys@troskotovice.cz   (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 39vbg8s
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na úřadě městyse v úředních hodinách. 


Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti městyse jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.


 Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • Osobně na Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi.
  • Poštou na adresu Městys Troskotovice, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi.
  • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.


O odvolání rozhoduje:

  • Zastupitelstvo městyse Troskotovice - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • Krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.


O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.


 Sazby za poskytování služeb

Položka Sazba
ověřování podpisů (1 ks): 30,00 Kč
ověřování listin (1 str): 30,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4): 2,00 Kč
   
ostatní náklady: dle skutečně
vynaložených nákladů

 Formuláře


Výroční zpráva o poskytování informací

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 
Užitečné informace