#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Na Znojemsku


Vinařský turistický program

Wine-growing Tourist programme

Das Winzertouristenprogramm

Vinařský turistický program společnosti Znovín Znojmo přitahuje již několik let milovníky vína a cestování do jedné z nejznámějších vinařských oblastí České republiky.
Znojemsko, půvabný kout jižní Moravy, má vskutku co nabídnout. Program zavede návštěvníky do tak zajímavých a atraktivních míst, jakými jsou například Křížový sklep v Příměticích, největší toho druhu na světě, historický sklep louckých premonstrátů v Sedlešovicích, archivní sklep v Jaroslavicích či populární Malovaný sklep v Šatově.
Zážitkem, na který se nezapomíná, je i prohlídka nejmalebnější moravské vinice Šobes, která leží v romantickém údolí přímo v Národním parku Podyjí, případně lákavé ochutnávky typických odrůd Znojemska. Na závěrečnou skleničku a speciality krajové kuchyně se tuzemští i zahraniční klienti tradičně scházejí v Moravském sklípku v Šatově.
Mnohotvárnost přírodních krás, jedinečná atmosféra vinných sklípků a vynikající víno to je vizitka vinařského turistického programu Znovínu Znojmo.

Die Gesellschaft Znovín Znojmo bietet eine ganze Menge von Aktivitäten an. Das komplette Winzertouristenprogramm, das schon jahrelang die Winzer- und Touristikliebhaber ins Znaimer Land anzieht, umfasst z.B. eine attraktive Weinverkostung im einzigartigen Kreuzkeller in Přímětice und ermöglicht den Besuch der malerischsten Weingegend Mährens desWeinbergs Šobes, der direkt im Schutzgebiet Thayatal liegt.
Manche zufriedenen Besucher wurden vom historischen Keller der Prämonstratenser in Sedlešovice, vom Keller für Kabinettweine in Jaroslavice oder von dem bekannten bemalten Keller in Šatov sehr beeindruckt.
Auf ein gutes Gläschen Wein und gutes Essen treffen sich unsere einheimischen und auch ausländischen Gäste des Winzerpro-gramms im Restaurant Moravský sklípek (Mährischer Keller) in Šatov. Aktuelle Informationen finden Sie auf den Webseiten www.znovin.cz.

The company Znovín Znojmo offers a wide selection of activities. The complex wine-growing tourist programme, which has been attracting lovers of wine and tourism to the Znojmo region already for the last few years, inludes for example very popular wine-tasting in the unique Cross wine cellar in Přímětice, visits to the most picturesque wine-growing location in Moravia the Šobes vineyard situated in the heart of the protected landscape area Podyjí. The historical cellar of Loucka's premonstraterians in Sedlešovice, the vintage cellar in Jaroslavice and the very popular Painted cellar in Šatov háve already been admired by many satisfied visitors. A farewell drink and tasty food is served to our local and foreign participants of the wine-growing programme in the restaurant in the Moravian wine cellar in Šatov.
Up to date information can be found at www.znovin.cz.

Znojemská vinařská oblast
Vinice Znojemské oblasti jsou rozptýleny na velké ploše, ale soustředěny u malého počtu pěstitelů. Proto je Znojemská oblast svou rozlohou největší na Moravě.
Znojemsko leží v dešťovém stínu Českomoravské vrchoviny, tvořené prahorními útvary, jejichž výběžky daly vzniknout štěrkovitým půdám, významným pro pěstování Ryzlinku vlašského a Vetlínského zeleného. Na mnoha místech jsou prvohorní vrstvy přikryty mocnějšími návějemi spráší vhodných pro odrůdu Müller-Thurgau a Ryzlink vlašský, případně Vetlínské zelené, z nových odrůd pak pro odrůdu Pálavu. Na chudších půdách v prvotřídních polohách si získal svoje význačné postavení Znojemský Sauvignon. Znojemsko je hlavně oblastí bílých aromatických vín. Jeho svahy jsou občas omývány vpády studeného vzduchu z vysočiny, takže tu hrozny zrají pomaleji, ale zato do vysoké jakosti a aro-matičnosti. Proto se znojemská vína stala záhy předmětem vývozu, což dokazuje listina Karla IV. z roku 1375, kterou po-voluje císař vyvážet zno-jemská vína do Polska, Lužice, Slezska a dalších zemí.
Vinařským střediskem s věhlasnou tradicí je město Znojmo. Mezi jeho atrakce patří hrad a román-ská rotunda s nástěnnými malbami prvních českých knížat. Opevněný hrad nad Dyjí založený v 11. stol. se stal základem pozděj-šího královského města (1226), které dosáhlo v průběhu středověku nebývalého rozmachu. Dnes je zde k vidění historické centrum města, jehož podzemí tvoří unikátní sytém chodeb a sklepů proplétajících se navzájem v několika patrech v celkové délce 30 km (chodby byly vytesány do skály v 13.-17. stol.).
V blízkosti města se táhnou prvotřídní viniční polohy Kraví hory směrem na Hnánice. Jsou chráněny zalesněnými návršími od severozápadu. Severně od Znojma leží Přímětice, kde v létech 1740 až 1756 vybudovali Jezuité rozsáhlý křížový sklep. Jižně od Znojma můžete navštívit sklepní uličku v obci Nový Šaldorf- Sedlešovice, nazývanou Modré sklepy, kterou tvoří 186 sklepů vyhloubených v pískovcové skále. Rozsáhlé lokality sklepů se svéráznou lidovou architekturou jsou i v Konicích a Vrbovci, největší vinařské obci Znojemské oblasti. Západně od obce Chvalovice je původně klášterní barokní vinný sklep, dnes sídlo významné vinařské firmy. Za pozornost stojí i obec Šatov s mnoha stavebními památkami, mezi kterými je raritou Malovaný sklep, který vymaloval při svíčce jednoruký naivní malíř. V Jaroslavicích se nachází renesanční čtyřkřídlý zámek ze 16. stol., jeho nynější barokní podoba je z r. 1730. Tři vinné uličky této příhranční obce mají asi 90 vinných sklepů. V největším z nich, s délkou chodeb celkem 310 m, z let 1870-1890, je nejstarší vinný archiv u nás - dnes archivní sklep společnosti Znovín. Mezi památkově hodnotné patří i obec Slup s vodním mlýnem, původně ze 16. stol., přestavěný v pozdní renesanci, ve kterém můžete shlídnout expozici vývoje mlynářství. V Hru-šovanech nad Jevišovkou je empírový zámek na návrší z roku 1669 a nedaleko zámeček Emin dvůr v katastru obce Šanov.
K turistickým zajímavostem patří už tradičně v polovině září Znojemské vinobraní a v posledních letech i nabídka Znovínu Znojmo specializovaná na vinařskou turistiku.

Das Weinanbaugebiet Znojmo
Die Weinberge dieses Gebietes verteilen sich auf eine weite Fläche, die von nur wenigen Weinbauern bewirtschaftet wird. Es handelt sich um das flächenmässig grösste in Mähren. Die Region liegt im Regenschatten der Böhmisch-Mährischen Höhe, inmitten von Gebilden der Primärformation, deren Ausläufer jene kieselartigen Böden hervorgebracht haben, die so wichtig für den Anbau des Wallachischen Rieslings und des Grünen Veltliners sind. An vielen Stellen sind diese paläozoischen Schichten durch den Eisfön von mächtigen Lösböden bedeckt, die sich für den Müller-Thurgau, Wallachischen Rieslung, stellenweise den Grünen Veltliner und von den neueren Sorten für den Pálava eignen. Auf ertragsärmeren Böden erlangte der Znaimer Sauvignon in erstklassischen Lagen eine hervorragende Stellung. Das Weinanbau-gebiet Znojmo ist vor allem. eine Region für aromatische WeiBweine. Die hin und wieder vom kaiten Windfön aus Richtung Vysočina gewaschenen Hänge lassen den Wein länger reifen, so dass eine gute Qualität und ein lohnendes Aroma erzielt wird, Das ist der Grand dafür, dass der Wein bald zum Exportgegenstand werden konnte, wie auch aus der Urkunde Karls IV. von 1375 hervorgeht.
Es wird darin durch den Kaiser die Genehmigung erteilt, die Znaimer Weine nach Polen, in die
Lausitz, nach Schlesien und in weitere Länder auszuführen.
Die Stadt Znojmo selbst ist ein Weinzentrum mit ruhmreicher Tradition. Zu den Sehenswurdigkeiten gehören die Burg und die romanische Rotunde mit Wandmalerei der ersten böhmischen Könige. Die befestigte,   im    11.   Jh. gegründete Burg oberhalb der Thaja war die Basis für die   spätere   königliche Stadt (1226), die im Laufe des   Mittelalters   einen
ungeahnten Aufschwung erfahren solíte. Heutzutage kann man hier noch den historischen     Stadtkern sehen,     dessen     unteriridischen   Gänge   und Keller ein verflochtenes System in mehreren Etagen mit    einer    Lange    von insgesamt 30 Kilometern hervorgebracht haben.
Gänge und Keller wurden vom 13. bis 17. Jh. in den Fels gehauen.
In der Nähe der Stadt, in Richtung Hnánice, ziehen sich erstklassige Weingärten des sog. Kraví hora (Kuhberges). Sie sind von Nordwesten durch bewaldete Berghügel geschíitzt. Nördlich von Znojmo liegt der Ort Přímětice. Hier bauten die Jesuiten in den Jahren 1740 bis 1756 ein Kreuzkellergewölbe. Südlich von Znojmo kann man in Nový Šaldof - Sedlešovice eine  ellergasse, genannt Blaues Kellergewolbe, besuchen. Es handelt sich um 186 in den Sandstein gehauene Kellerräume. Weitere Keller mit arteigener volkstümlicher Architektur gibt es in Konice und Vrbovec, den grössten Winzerdörfern der Znaimer Region. Westlich von der Gemeinde Chvalovice steht ein Originalklosterweinkeller aus dem Barock,  heute  Sitz eines  bekannten Wein- unternehmes. Des Besuchers  Aufmerksamkeit verdient ebenfalls die  emeinde Šatov mit zahlreichen Baudenkmälern,   u.a. einem unikaten Gemalten  Keller, den ein einarmiger iMeister der naiven Malerei bei Kerzenschein geschaffen haben soli. In  aroslavice befindet sich ein Viertrakt- schloss aus der Renaissance (16. Jh.), dessen jetzige
Barockgestalt aus dem Jahre 1730 stammt. Drei Weingassen dieser Grenz- gemeinde beherbergen etwa 90 Weinkeller. Der grösste davon mit der Lange der Gänge von 310 Metem (1870-1890) stellt das älteste Weinarchiv hierzulande dar. Heutzutage gehört er als Archivkeller
zur Gesellschaft Znovín. Wertvolle Denkmalbauten finden wir auch in der Gemeinde Slup. Die
Wassermühle, ursprünglich aus dem 16. Jh., im Renaissancestil umgebaut, umfasst eine Dauer- ausstellung uber die Entwicklung der Malerei. In Hrušovany nad Jeviškou entstanden im Jahre 1669 auf dem Berg ein Empire-Schloss und unweit davon der Emahof  Gemeindegebiet Šanov).
Zu den Höhepunkten für Touristen gehoren traditionsgemäss Mitte September die Znaimer Weinlese und seit den letzten Jahren auch die auf Weintouristik ausgerichtete Offerte der Gesellschaft Znovín Znojmo.

Znojmo Wine Region
The vineyards in the Znojmo wine region are scattered over a large area, but concentrated among a small number of growers. This makes it
the largest wine region in Moravia in terms of area.
The region is relatively arid, being located in the lee of the Czech-Moravian Highlands, Precambrian formations whose outcroppings have given rise to gravelly soils favorable for the cultivation of Rhine Riesling and Gruner Veltliner. In many areas the Precambrian strata are covered with a deep layers of loess soil suitable for Müller Thurgau and Welsch Riesling, Gruner Veltliner, and the new
variety Pálava. On poorer soils in prime areas, the variety Znojmo Sauvignon has gained a significant niche. The Znojmo area produces mainly white, aromatic wines. Its slopes are occasionally swept by cold winds from the highlands, so the grapes ripen more slowly, but are of high quality, and aromatic. For this reason the region was an early exporter of wine, as shown by the edict of Charles IV from 1375, in which the Emperor permits the export of Znojmo wine to Poland, Lusatia, Silesia,
and other lands.
The city of Znojmo itself has a long and illustrious viticulture tradition. Among its historic attractions are the castle, and a Romanesque rotunda with murals of the early Czech princes. The fortified castle on the banks of the Dyje River was founded in the llth century, and later became a royal city (1226), reaching its fullest prosperity in that medieval period. The historic center of town survives to this day, and below the city runs a labyrinth  of tunnels and cellars several stories deep, and 30 km altogether in length. The tunnels were carved out of the rock in the 13th-17th centuries.
Near the town in the direction of the village of Hnánice lies the prime vineyard location Kraví hora, sheltered on the northwest side by wooded heights. To the north of Znojmo is the village of Přímětice, where the Jesuits built a large cross-shaped cellar in 1740-1756. To the south of Znojmo you can visit the cellar-lined street of Nový Šaldorf -Sedlešovice, a.k.a. Modré sklepy (Blue Cellars), consisting of 186 cellars dug into the sandstone. There are also a large number of cellars with distinct rustic architecture in Konice and Vrbovec, the largest wine village in the Znojmo region. West of the village of Chvalovice is a Baroque cellar originally belonging to a monastery; today it houses an important winery. Another point of interest is the village of Šatov, with many historic structures including the Painted Cellar, which was done by candlelight by a one-armed naive painter. In Jaroslavice there is a l6th-century Renaissance chateau; its Baroque appearance dates from 1730. There are about 90 cellars in the three cellar streets of this border town. The largest of these cellars, 310 m long and dating from 1870-1890, holds the oldest wine archive in the country, which today belongs to the company Znovín. Other heritage sites include the village of Slup with its water-powered mill, originally built in Late Renaissance, which houses an exhibit on the history of milling. On the hill in Hrušovany nad Jeviškovou is an Empire chateau from 1669, and nearby is the Emin dvůr estate by the village of Šanov.
Tourist attractions include the Znojmo Wine Harvest in mid-September, and the various services offered by the winery Znovín Znojmo, a firm specializing in wine tourism.