Přihláška k odvádění odpadních vod kanalizace

Provedení výkopových prací při stavbě soukromých částí přípojek nabízí:

Pollákstav, tel. 721 521 011

Jan Zima, tel. č. 724 547 223

Michal Bezděk, tel. č. 777 332 601

Jiří Pavlačka, tel. č. 724 345 536

Dušan Zubaj, tel. č. 00421 944 839 485

Přihlášky se odevzdávají v kanceláři Úřadu městyse Troskotovice.

+ kopie Územního souhlasu, vydáného  SÚ MěÚ Pohořelice (stačí první strana)

+ kopiie výřezu koordinační mapy

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

V městysu Troskotovice právě probíhá výstavba čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace vč. odboček pro budoucí napojení nemovitostí.

Splašková kanalizace, je určena pro odvádění splaškových vod (z kuchyně, koupelny, WC apod.). Odvádění dešťových vod (okapy ze střechy apod.) zůstává stávající.

Součástí stavby splaškové kanalizace jsou odbočení pro napojení přípojek splaškové kanalizace jednotlivých objektů. Potrubí pro jednotlivé objekty bude vyvedeno stavební firmou na rozhraní veřejného a soukromého pozemku případně na veřejný pozemek za chodníky a další inženýrské sítě a ukončeno plastovou šachtou pro bezproblémové napojení. Následné dopojení přípojky do objektu a připojení na stávající odpady je záležitostí vlastníka objektu.

Postup realizace připojení objektu přípojkou na splaškovou kanalizaci:

  1. Vlastník objektu musí mít přípojku povolenou stavebním úřadem (územní souhlas) na základě schválené projektové dokumentace přípojky vypracované oprávněným projektantem.
  2. Je nutné podat přihlášku k odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace na předepsaném formuláři. O připojení žádá majitel připojované nemovitosti. Pokud žadatel o přípojku není vlastníkem nemovitosti, doloží ručitelský závazek od vlastníka nemovitosti. Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě příp. na webových stránkách www.vodarenska.cz v sekci „Potřebuji si vyřídit“.

Vyplněný formulář spolu s kopií územního souhlasu a potvrzeného výkresu situace přípojky je potřeba doručit na adresu:

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo

Bližší informace: Simona Goldmannová 515 282 577

Přihlášku s kopií územního souhlasu a potvrzeného výkresu situace přípojky je také možné donést do kanceláře úřadu městyse. Městys zajistí předání na VAS.

  1. Na základě potvrzené přihlášky je možné dle stavebním úřadem povolené projektové dokumentace zahájit stavbu přípojky splaškové kanalizace. Stavbu je možné zadat odborné stavební firmě nebo je možné postavit svépomocí. Při provádění je nutné dbát zvýšené opatrnosti na křížení podzemních sítí.
  2. Po položení potrubí kanalizační přípojky a před jeho zasypáním je vždy nutná kontrola příslušného pracovníka Vodárenské akciové společnosti, a.s. Pracovník provozu kanalizací provede kontrolu správnosti uložení a napojení potrubí a povolí zásyp. Termín kontroly je nutné dohodnout předem:

Kontaktní pracovník: David Kišš 734 283 792

Po schválení stavby přípojky vyplní pracovník provozu kanalizací protokol o kontrole, jehož kopii předá žadateli. Bez této kontroly nesmí být přípojka zprovozněna.

Za provedení kontroly a vystavení protokolu bude vlastníkovi objektu účtována sazba dle aktuálního platného sazebníku – pro rok 2021 je sazba 700 Kč. vč. DPH.

Dnem schválení stavby přípojky začíná účtování stočného.

Zásady pro přípojky splaškové kanalizace:

  1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové odpadní vody z domácností (koupelna, kuchyně, WC apod.).
  2. Do splaškové kanalizace je zakázáno vypouštět dešťovou vodu. Dešťové a splaškové odpadní vody musí být odváděny odděleně již v nemovitosti.
  1. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku. Žumpa se musí potrubím obejít nebo projít, obsah žumpy musí být vyčerpán a vyvezen oprávněnou firmou.
  2. Do kanalizační přípojky nesmí být zapojen drtič kuchyňského odpadu.

Termíny pro realizaci přípojek splaškové kanalizace:

Připojení objektu na nově budovanou splaškovou kanalizaci je možné po jejím dokončení a uvedení čistírny odpadních vod do provozu.

Sepsal: Ing. Martin Ivánek, asistent technického dozoru stavby, tel.: 515 282 544, mobil: 731 648 632, e-mail: ivanek@vaszn.cz